INTEGRIS Kompleksowe rozwiązania

Produkcja

Microsoft Dynamics AX 2012 łączy funkcje wspomagające produkcję dyskretną, procesową i odchudzoną (lean). Rozbudowane funkcjonalności, takie jak zarządzanie łańcuchem dostaw i produkcją, pomagają w modernizacji i rozwoju przedsiębiorstwa produkcyjnego. Oto najważniejsze procesy biznesowe opracowane z myślą o sektorze produkcyjnym:

 • Produkcja dyskretna
 • Produkcja procesowa
 • Produkcja odchudzona (lean)
 • Planowanie i produkcja w rozproszonych ośrodkach
 • Zarządzanie halą produkcyjną i jej załogą

 

Przyspieszenie realizacji zamówień, lepsze dostosowanie się do popytu oraz sprawniejsze zarządzanie zasobami zwiększa wydajność produkcji dyskretnej, procesowej i odchudzonej. Dane dostępne w czasie rzeczywistym umożliwiają śledzenie postępów produkcji, dokładniejsze określanie dat realizacji zamówień oraz kontrolę i obniżenie kosztów.
Rozwiązanie oferuje wiele strategii produkcji, takich jak konfiguracja pod zamówienie (configure to order), montaż na zamówienie (assemble to order), produkcja na magazyn (make to stock) i produkcja na zamówienie (make to order). W systemie dostępne są mechanizmy kontroli produkcji typu „push and pull”.


Profile
Predefiniowane ekrany główne z możliwością personalizacji dla Kierownika Produkcji, Technologów, Kierowników zmian, brygad itp, dające możliwość śledzenia i wglądu w najważniejsze zdarzenia i działania w obszarze produkcji na jednym ekranie w formie graficznej. Profile objęte są także przebiegami Workflow.

 

Najważniejsze funkcjonalności:


Planowanie materiałów i mocy produkcyjnych
Moduł ten umożliwia optymalizację produkcji oraz tworzenia planów, prognoz i harmonogramów dotyczących materiałów. Można tworzyć równocześnie harmonogramy materiałów i mocy produkcyjnych, obliczać terminy dostaw metodą sprawdzania dostępności produktu w magazynie (ATP) lub sprawdzania zdolności produkcyjnych (CTP) oraz planować i wykonywać marszruty i operacje. Dostępne są opcje skończonych i nieskończonych metod planowania.

 

Tworzenie harmonogramów i sekwencji zadań produkcyjnych
Można tworzyć harmonogramy skończone lub nieskończone, wprzód lub wstecz od określonej daty. W szybkim tworzeniu lub modyfikowaniu harmonogramów i symulowaniu alternatyw pomaga funkcja przeciągania pozycji bezpośrednio na wykresie Gantta. Przenoszenie operacji do alternatywnych centrów pracy ułatwia eliminowanie przeciążeń w harmonogramach. Ujednolicony mechanizm tworzenia modeli zasobów i harmonogramów pomaga w optymalizacji tego procesu w całej firmie. W celu lepszego wykorzystania maszyn można łączyć podobne produkty, co pozwala redukować czasy przezbrojeń maszyn.

 

Zarządzanie zasobami
Za pomocą tego modułu można tworzyć harmonogramy materiałów, hal produkcyjnych i pracowników oraz śledzić te zasoby. Planowanie zasobów może być oparte na działaniach związanych z produkcją i możliwościach zasobów. Dostępne są różne typy zasobów, takie jak narzędzia, maszyny, dostawcy, lokalizacje i pracownicy. Zasady alokacji zasobów uwzględniają typy zapotrzebowania, które mogą się odnosić do jednego zasobu lub grupy zasobów, typu zasobu, możliwości, umiejętności, kursów, certyfikatów i tytułów.

 

Podwykonawstwo
Dostępne są różne typy umów partnerskich z podwykonawcami, takie jak outsourcing operacji marszruty, odbiór pozycji od dostawców oraz dostarczanie pozycji podwykonawcom. Zamówienie zakupu dla podwykonawcy można powiązać ze zleceniem produkcyjnym.

 

Specyfikacja materiałowa (Bill of Materials)
Można utworzyć specyfikację materiałową produkcji (włącznie z fantomami) za pomocą specjalnego narzędzia graficznego, modyfikować i śledzić pozycje w poszczególnych liniach, zarządzać wielopoziomowymi formułami lub recepturami oraz produktami towarzyszącymi (co-product) i ubocznymi (by product). Funkcje kontroli wersji umożliwiają wprowadzenie właściwej specyfikacji materiałowej, a podpisy elektroniczne – śledzenie zmian.

 

Konfiguracja produktów
Konfigurator produktów umożliwia konfigurowanie niestandardowych produktów z wykorzystaniem unikatowej specyfikacji materiałowej i marszruty. Modele konfiguracji produktów oparte na ograniczeniach są dostępne bezpośrednio z poziomu zamówień sprzedaży, ofert sprzedaży, zamówień zakupu i zleceń produkcyjnych.

 

Marszruta
Zarządzanie marszrutą: można planować sieci proste, sekwencyjne i złożone oraz używać wielu marszrut równocześnie w tej samej sieci. Dostępne są funkcje przybliżonego planowania zdolności produkcyjnych i tworzenia szczegółowych harmonogramów. Halę produkcyjną można podzielić na logiczne jednostki produkcyjne w poszczególnych ośrodkach.

 

Zlecenia produkcyjne
Za pomocą tego modułu można tworzyć, planować, przeglądać, śledzić, dzielić i wycofywać zlecenia produkcyjne oraz definiować ich kategorie. Istnieje możliwość tworzenia zleceń produkcyjnych na podstawie zleceń sprzedaży. W zleceniach produkcyjnych można uwzględnić wszystkie etapy produkcji – projektowanie, wycenę wstępną, planowanie, zwalnianie, uruchamianie, zakończenie i kalkulację kosztów. W specyfikacji materiałowej, zasobach i marszrucie można zastosować funkcje przetwarzania odpadów.

 

Kontrola hali Produkcyjnej
Można zarządzać operacjami hali produkcyjnej i śledzić je, a także rejestrować produkty i zasoby oraz pozycje magazynowe dla operacji i zadań za pomocą ekranu dotykowego, służącego do wprowadzania danych.

 

Wymiary pozycji magazynowych dla produkcji procesowej
Można zdefiniować wiele wymiarów pozycji magazynowych, takich jak podwójne jednostki miary, kalkulacje przybliżonej wagi, kody opakowań, odmiany pozycji głównej i partie. Produkcja odchudzona W module tym można tworzyć modele produkcji i procesy logistyczne w postaci przepływów produkcji. Dostępne są metody i tablice Kanban, które sygnalizują zapotrzebowanie.

 

Koszty produkcji
Funkcje śledzenia i raportowania procesów produkcyjnych ułatwiają analizę produkcji w toku i rzeczywistych kosztów produkcji. Użytkownik może śledzić dokładne koszty zasobów i procesów produkcyjnych, w tym koszty gniazd produkcyjnych, oraz porównywać odchylenie względem kosztów produkcji z kosztami standardowymi.

 

Tworzenie raportów dotyczących produkcji
Dostępne są wstępnie zdefiniowane kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) w kostce danych analitycznych serwera SQL dla produkcji.

 

Rozwiązania autorskie uzupełniające funkcjonalności standardowe

 • Główne ekrany produkcyjne dla pracowników działów produkcji oraz planowania produkcji- Zlecenia produkcyjne są podzielone na poszczególne zadania, z których każde może być zaplanowane na innym gnieździe produkcyjnym (zgodnie z marszrutą zlecenia).
 • Podział przewidywanych transakcji produkcyjnych na dni (MRP) - system podczas przebiegu MRP bierze pod uwagę ilość dni na które zaplanowano dane zlecenie. Dzięki temu, obliczając zapotrzebowanie na materiały do zleceń produkcyjnych, równomierne rozkłada owo zapotrzebowanie na każdy dzień zaplanowanej produkcji.
 • Rozrzucenie odchyleń inwentaryzacyjnych do zleceń produkcyjnych -Narzędzie rozrzucenia odchyleń inwentaryzacyjnych pozwala na dociążenie zleceń produkcyjnych różnicami wynikającymi z inwentaryzacji. Dociążone zostają zlecenia z zadanego zakresu dat, w których obliczony materiał był rozchodowany arkuszami pobrań. Wszystkie rozrzucone odchylenia zostają przed zaksięgowaniem umieszczone w jednym arkuszu pobrań, którego w razie potrzeby można jeszcze ręcznie edytować.
 • Nadwagi (dla zakładów produkujących rury z tworzyw sztucznych)- dzięki wycinaniu, ważeniu i wprowadzaniu do AX próbek nadwagowych przez pracowników produkcji, system oblicza i koryguje automatyczne zużycia surowców na listach pobrań do zlecenia. Dzięki temu zużycie materiałów w systemie jest bliższe rzeczywistym. Kontrola nadwag pozwala również na obliczanie wskaźników produkcyjnych takich jak np. OEE.
 • Równoległe zlecenia produkcyjne (rozwiązanie problemu co-produktów) Funkcjonalność umożliwia zaplanowanie wielu zleceń produkcyjnych (na różne wyroby) w tym samym czasie. Takie rozwiązanie może być wykorzystane w sytuacjach, gdy pojedynczy proces produkcyjny powoduje wytworzenie wielu produktów.
 • Zlecenia produkcyjne w wielu jednostkach magazynowych - funkcjonalność pozwala na planowanie oraz rejestrację przychodu wyrobu gotowego ze zleceń produkcyjnych w innej jednostce niż główna jednostka magazynowa.
 • Rejestrowanie operacji produkcyjnych poprzez czytywanie kodów kreskowych - Do każdej z operacji drukowane są również kody kreskowe (EAN128) odzwierciedlające rozpoczęcie i zakończenie danej operacji. Sczytanie kodu rozpoczęcia operacji powoduje wygenerowanie i zaksięgowanie arkusza Karty marszruty. Rozwiązanie to można również stosować poprzez portal internetowy - Enterprise Portal.


Specjalistyczne raporty produkcyjne

 • Wskaźniki produkcyjne - szereg raportów obliczających różne wskaźniki produkcyjne, m.in. dostępności gniazd produkcyjnych, wykorzystania gniazd produkcyjnych, jakości wytworzonych produktów, wskaźnik OEE (Overall Equipment Efficiency
 • Kontrola zachowania receptury- raport wyświetla informacje dotyczące zużyć materiałów do gotowych zleceń produkcyjnych dla zakresu dat. Porównywane są do siebie: lista materiałów (BOM) oryginalnie przypisana do wyrobu, lista materiałów oszacowana w zleceniu produkcyjnym oraz rzeczywiste zużycia materiałów w zleceniu.
 • Raport dostępności półfabrykatów, - Raport pozwala na skontrolowanie ilości dostępnych półfabrykatów na magazynie lub konieczności ich wytworzenia
 • Receptura produkcyjna (również zbiorcza) - Raport wyświetla informacje na temat zapotrzebowania na materiały do danego zlecenia produkcyjnego. W przypadku zaznaczenia wielu zleceń produkcji na ten sam wyrób, raport drukuje sumę zapotrzebowania na materiały do wszystkich tych zleceń.
Integris
Microsoft Partner
Axpact