Uczelnie wyższe stanowią wymagający element sektora publicznego o bardzo specyficznych wymaganiach. Jako INTEGRIS mamy wieloletnie doświadczenia z tym związane, wynikające z wdrożenia systemu Microsoft Dynamics AX (pod taką nazwą funkcjonowała poprzednia wersja systemu Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations) w jednej z największych uczelni w Polsce.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza podjął decyzję o wdrożeniu zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie uczelnią z wielu istotnych powodów. Dotychczas użytkowane oprogramowanie nie spełniało rosnących potrzeb zarządzania uczelnią, jak również nie obejmowało wszystkich obszarów jej działalności. Została zatem podjęta decyzja o wymianie oprogramowania na dedykowany, nowoczesny oraz w pełni zintegrowany system wspomagający zarządzanie uczelnią, odpowiednio do możliwości dzisiejszych, zaawansowanych technologii informatycznych – Microsoft Dynamics AX

Korzyści

Jedną z podstawowych cech systemu zintegrowanego klasy ERP jest jego elastyczność i zdolność dostosowania się do specyfiki każdej branży. Taką branżą jest również szkolnictwo wyższe.

Każda uczelnia jest swego rodzaju „przedsiębiorstwem”, które świadczy usługi edukacyjne, prowadzi projekty badawcze, realizuje zamówienia z przemysłu, wspiera aspiracje naukowe studentów, prowadzi sprawy kadrowo-płacowe pracowników, itd.

W celu realizacji powyższych zadań uczelnia gromadzi odpowiednie środki. Środki te mogą pochodzić z różnych źródeł, zarówno z dotacji jak i z dochodów własnych. Ze względu na różnorodność pochodzenia, uczelnia musi kontrolować ich budżety i szczegółowo raportować ich wykorzystanie. Każdy wydział prowadzi działalność edukacyjną, badawczą i statutową. Wszystkie z tych działalności muszą być planowane i rozliczane w ramach wydziału. Uczelnie podlegają również przepisom związanym z ustawą o zamówieniach publicznych. Ze względu na różne sposoby naliczania płac, wiele składników płacowych, możliwość pracy w różnych miejscach czy na wielu stanowiskach, prowadzenie spraw kadrowo-płacowych jest również ważnym wyzwaniem.

Wszystkie tego typu problemy i wyzwania mogą być rozwiązane dzięki zastosowaniu systemu zintegrowanego. Microsoft Dynamics AX jest takim systemem, który został dostosowany do wymagań uczelni wyższej. Znalazł on zastosowanie w wielu obszarach – począwszy od kwestury, działu księgowości i kosztów, poprzez dział zamówień publicznych i dział ewidencji majątku, na dziale kadrowym i płacowym skończywszy.

Wdrożony w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza system ERP Microsoft Dynamics objął swoją funkcjonalnością: Dział Ewidencji Majątku, Dział Finansowy, Dział Księgowości i Kosztów, Kwesturę, Dział Zamówień Publicznych, Dział Kadr i Organizacji, Dział Płac i Stypendiów, Dział Socjalny, Wydawnictwo Naukowe oraz Zakład Graficzny.

W szczególności system objął swoim działaniem następujące obszary:

Dział Ewidencji Majątku

 • Zakładanie kartoteki nabycia środka trwałego przy użyciu funkcji multikopiowania
 • Obsługa pól spisowych
 • Wsparcie inwentaryzacji środków trwałych
 • Obsługa środków trwałych przyjmowanych w ramach działalności badawczej (rozliczanych przez przychody przyszłych okresów)
 • Charakterystyczne naliczanie amortyzacji dla środków z dotacji UE
 • Automatyzacja naliczania amortyzacji

Dział Finansowy

 • Funkcjonalności związane ze specyficzną dla Uczelni obsługą podatku VAT
 • Księgowanie podatku VAT wg struktury sprzedaży
 • Obsługa podatku VAT niekwalifikowanego
 • Funkcjonalności związane z interfejsem z Uczelnianym Systemem Obsługi Studenta (USOS)
 • Funkcjonalności związane z połączeniem Systemu z funkcjonującymi na Uczelni systemami bankowymi

Dział Księgowości i Kosztów

Funkcjonalności związane z obsługą i kontrolą Grantów, Zleceń, Zadań, Projektów

 • automatyczne obliczanie wysokości narzutów
 • ustawianie budżetów
 • kontrola wykonania budżetów
 • alerty podczas przekraczania budżetów
 • przenoszenie niewykorzystanych kwot miedzy latami trwania grantu, zadania, zlecenia
 • automatyczne księgowania narzutów na koszty wydziałowe i ogólnouczelniane w momencie księgowania faktury
 • możliwość wyłączania pewnych kosztów z naliczania narzutu

Funkcjonalności związane z obsługą Studiów płatnych i Konferencji

 • możliwość śledzenia przychodów i kosztów związanych z dana konferencją
 • automatyczne księgowania narzutów na koszty wydziałowe i ogólnouczelniane w momencie księgowania kosztów związanych z konferencją
 • automatyczne przeksięgowania w momencie księgowania przychodów ze studiów płatnych

Funkcjonalności związane z budżetowaniem i kontrolą działalności kół naukowych

 • tworzenie budżetów dla danego koła naukowego
 • kontrola wykonania budżetu
 • alerty podczas przekraczania budżetów

Funkcjonalności związane z rozliczaniem kosztów obiektów uniwersyteckich

 • ustawienia podziału kosztów obiektu do jednostek użytkujących
 • księgowanie kosztów na odpowiednie konta kosztów wydziałowych i ogólnouczelnianych dla danej jednostki

Kwestura

 • Funkcjonalności związane z naliczaniem i automatycznym księgowaniem narzutów na koszty ogólnouczelniane i wydziałowe
 • Funkcjonalności związane z rozliczaniem kosztów ogólnouczelnianych i wydziałowych
 • Obsługa źródeł finansowania

 

Dział Zamówień Publicznych

 • Możliwość rejestrowania i obsługi Wniosków o zamówienia publiczne, prowadzonych Postępowań oraz podpisanych i realizowanych Umów
 • Powiązanie umów o zamówienia publiczne z numerami partii w zakupach pozwalających kontrolować niezmienność ceny w ramach umowy

Dział Kadr i Organizacji

 • Obsługa pełnionych funkcji
 • Obsługa dodatkowych miejsc pracy
 • Oceny pracowników uczelni
 • Rotacje pracowników na stanowiskach
 • Zatrudnienie na mianowanie
 • Rozwój naukowy
 • Inicjalizacja i sposób naliczania urlopów dla różnych grup uniwersyteckich
 • Obsługa pracowników biblioteki i doktorantów

Dział Płac i Stypendiów

 • Obliczanie 13 pensji
 • Obsługa stypendiów
 • Obsługa pracowników sezonowych
 • Koszty autorskie
 • Rozbicie wynagrodzenia i narzutów na różne konta finansowe (tzw. ‘Rozrzutnik kosztów’)
 • Ustawienie składników i sposobu liczenia wynagrodzeń specyficznego dla uczelni

Dział Socjalny

Funkcjonalności związane z udzielaniem, kontrolą, spłacaniem, zawieszaniem, przekazywaniem i przenoszeniem wszystkich typów pożyczek, w tym:

 • rejestracja i kontrola pożyczek
 • automatyczne generowanie planu spłat
 • kontrola spłat rat pożyczek przez bank, kasę i poprzez potrącenia z płac
 • kontrola zawieszenia spłat
 • przenoszenie spłat rat pożyczek na żyrantów
 • Funkcjonalności związane z obliczaniem i księgowaniem kwoty Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Obsługa świadczeń socjalnych dla emerytów

Wydawnictwo Naukowe, Zakład Graficzny

 • obsługa zleceń i kosztów Wydawnictwa
 • obsługa zleceń i kosztów Zakładu Graficznego

Funkcjonalności związane z kontrolą i rozliczaniem transportu wewnątrz uczelnianego

 • zbieranie kosztów wg rodzajów transportu
 • rejestracja przejechanych kilometrów
 • rozliczanie kosztów na jednostki i odpowiednie konta