Zarządzanie produkcją w Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations

Firmy produkcyjne to jeden z najbardziej znaczących obszarów zastosowania systemu Dynamics 365 for Finance and Operations. Używa go, w wersji aktualnej oraz poprzednich (Dynamics AX), tysiące przedsiębiorstw produkcyjnych z wielu branż. System posiada wsparcie zarówno dla produkcji dyskretnej jak i procesowej, także w przypadku organizacji produkcji wg zasad produkcji odchudzonej (lean manufacturing) Dzięki wykorzystaniu systemu firmy osiągają m.in. przyspieszenie realizacji zamówień, lepsze dostosowanie produkcji do popytu oraz sprawniejsze zarządzanie zasobami. Dane dostępne w czasie rzeczywistym umożliwiają śledzenie postępów produkcji, dokładniejsze określanie dat realizacji zamówień oraz kontrolę i obniżenie kosztów. Rozwiązanie umożliwia wiele strategii produkcji, takich jak: konfiguracja pod zamówienie (configure-to-order), montaż na zamówienie (assemble-to-order), produkcja na magazyn (make-to-stock) i produkcja na zamówienie (make-to-order). W systemie dostępne są mechanizmy kontroli produkcji typu push and pull (karty kanbaan).

Firma Integris od ponad 20 lat zajmuje się wdrażaniem systemu ERP dla produkcji, zarówno Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations jak i jego poprzednich wersji Dynamics AX. Wśród ponad 100 klientów, dla których pracowaliśmy w tym okresie większość stanowią firmy produkcyjne. Sprawdź naszych przykładowych klientów.

WYBRANE FUNKCJONALNOŚCI:

Profile (Role Centers)

Osoby pełniące różne role w organizacji mogą skorzystać z łatwiejszego dostępu do systemu poprzez specjalnie dla nich przygotowane ekrany. Zawierają one podstawowe funkcje czy też potrzebne analizy. W przypadku produkcji są to m.in. role dyrektora ds. operacyjnych, kierownika produkcji czy pracownika produkcji.

Planowanie materiałów i mocy produkcyjnych

Dynamics 365 for Finance and Operations umożliwia optymalizację produkcji oraz tworzenia planów, prognoz i harmonogramów dotyczących materiałów i półproduktów. Równocześnie możemy tworzyć harmonogramy materiałów/półproduktów i zasobów produkcyjnych (maszyn, ludzi, narzędzi itp.). Pracownicy sprzedaży mogą obliczyć terminy dostaw metodą sprawdzania dostępności produktu w magazynie (ATP – available to promise) lub sprawdzania zdolności produkcyjnych (CTP – capable to promise).  Przy planowaniu dostępne są opcje skończonych i nieskończonych zasobów produkcyjnych.

Tworzenie harmonogramów i sekwencji zadań produkcyjnych

W zależności od potrzeb planista może tworzyć harmonogramy wprzód lub wstecz od określonej daty. W szybkim tworzeniu lub modyfikowaniu harmonogramów i symulowaniu alternatyw pomaga funkcja przeciągania pozycji bezpośrednio na wykresie Gantta. Przenoszenie operacji do alternatywnych centrów pracy ułatwia eliminowanie przeciążeń w harmonogramach. Ujednolicony mechanizm tworzenia modeli zasobów i harmonogramów pomaga w optymalizacji tego procesu w całej firmie. W celu lepszego wykorzystania maszyn można łączyć podobne produkty, co pozwala redukować czasy przezbrojeń maszyn.

Zarządzanie zasobami

Za pomocą tego modułu można rejestrować dostępne zasoby produkcyjne, w podziale na grupy czy wydziały produkcyjne. Planowanie zasobów może być oparte na możliwościach zasobów, ich wydajności i dostępności w czasie. Użytkownik może definiować zasoby różnych typów, takie jak narzędzia, maszyny, dostawcy, lokalizacje i pracownicy. Zasady alokacji zasobów uwzględniają typy zapotrzebowania, które mogą się odnosić do jednego zasobu lub grupy zasobów, typu zasobu, możliwości, umiejętności, kursów, certyfikatów i tytułów.

Podwykonawstwo

Dostępne są różne typy umów partnerskich z podwykonawcami, takie jak: outsourcing operacji marszruty czy praca na materiale powierzonym. Zamówienie zakupu usług czy półproduktów od podwykonawcy można powiązać ze zleceniem produkcyjnym.

Marszruty produkcyjne

W zależności od typu produkcji można definiować marszruty technologiczne w postaci sieci prostych, sekwencyjnych operacji jak i złożonych z wieloma rozgałęzieniami i równoległymi operacjami. Specjalizowane funkcjonalności dostępne są dla produkcji procesowej oraz prowadzonej z użyciem kart kanbaan. Dostępne są funkcje przybliżonego planowania zdolności produkcyjnych i tworzenia szczegółowych harmonogramów. Halę produkcyjną można podzielić na logiczne jednostki produkcyjne w poszczególnych ośrodkach.

Zlecenia i szarże produkcyjne

Za pomocą tego modułu można tworzyć, planować, przeglądać, śledzić, dzielić i wycofywać zlecenia produkcyjne oraz definiować ich kategorie. Istnieje możliwość tworzenia zleceń produkcyjnych na podstawie zleceń sprzedaży. W zleceniach produkcyjnych można uwzględnić wszystkie etapy produkcji: projektowanie, wycenę wstępną, planowanie, zwalnianie, uruchamianie, zakończenie i kalkulację kosztów. W specyfikacji materiałowej, zasobach i marszrucie można zastosować funkcje przetwarzania odpadów.

Kontrola hali produkcyjnej

Osoby bezpośrednio nadzorujące pracą na hali produkcyjnej mogą bezpośrednio w systemie zarządzać operacjami czy pracownikami/brygadami je wykonującymi.  Wykonanie produkcji, zużycie materiałów/półproduktów oraz rejestracja czasu pracy jest maksymalnie uproszczona, z możliwością użycia terminali dotykowych czy interfejsów do automatyki linii produkcyjnych.

Wsparcie dla produkcji procesowej

Dynamics 365 dostarcza specjalne funkcjonalności dla produkcji procesowej. Obok tradycyjnych list składowych (BOM-ów) technolog może definiować receptury w postaci formuł produkcyjnych. W razie potrzeby można stosować podwójne jednostki miary. Produkcja może być prowadzona w postaci szarż produkcyjnych z powiązanymi zleceniami konfekcjonowania w różne opakowania.

Produkcja odchudzona

W module tym można tworzyć modele produkcji i procesy logistyczne w postaci przepływów produkcji. Dostępne są metody i tablice Kanban, które sygnalizują zapotrzebowanie.

Koszty produkcji

Funkcje śledzenia i raportowania procesów produkcyjnych ułatwiają analizę produkcji w toku i rzeczywistych kosztów produkcji. Użytkownik może śledzić dokładne koszty zasobów i procesów produkcyjnych, w tym koszty gniazd produkcyjnych oraz porównywać odchylenie względem kosztów produkcji z kosztami standardowymi.

Kontrola jakości

Kontrola jakości może być obecna na wszystkich etapach procesu produkcyjnego, od przyjęcia materiałów poprzez kontrolę śródoperacyjną czy testowanie wyrobów gotowych. Częstotliwość i rodzaj wykonywanych badań można uzależnić od produktu/materiału czy wykonywanej operacji.

Konfigurator produktów

System wspiera produkcję na zamówienie wyrobów konfigurowalnych, od konfiguracji wariantu na etapie przyjmowania zamówienia z automatyczną wyceną i określeniem daty dostępności, poprzez utworzenie BOM-u i marszruty na podstawie reguł zdefiniowanych wcześniej przez konstruktorów/technologów aż do śledzenia dostępności i transakcji magazynowych z dokładnością do wariantu.

Raportowanie i analityka produkcji

Dostępne są wstępnie zdefiniowane kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) w kostce danych analitycznych serwera SQL dla produkcji. Pracownicy produkcji czy kontrolingu mają do dyspozycji zintegrowane z Dynamics 365 for Finance and Operations nowoczesne narzędzie analityczne Microsoft Power BI.