Zarządzanie zasobami ludzkimi w Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations

Kompleksowa funkcjonalność Dynamics 365 for Finance and Operations obejmuje platformę zarządzania kapitałem ludzkim. W jej ramach możemy przechowywać informacje o pracownikach, usprawnić proces rekrutacji i szkoleń oraz wspomagać zarządzanie organizacją.

WYBRANE FUNKCJONALNOŚCI:

Profile (Role Centers)

Dla modułu zarządzania zasobami ludzkimi zostały przygotowane różne profile ról w systemie. Są to m.in. menedżer ds. zasobów ludzkich oraz menedżer ds. szkoleń. Osoby te mogą skorzystać z łatwiejszego dostępu do systemu poprzez specjalnie dla nich przygotowane ekrany. Zawierają one podstawowe funkcje czy też potrzebne analizy.

 Administrowanie organizacją

Administrowanie strukturami organizacji obejmuje hierarchie formalne i nieformalne oraz zarządzanie stanowiskami.

Zarządzanie rekrutacją i selekcją

Administrowanie procesami rekrutacji obejmuje kampanie rekrutacyjne, klasyfikację wstępną, projekty rozwojowe oraz korespondencję z kandydatami.

Administrowanie rozwojem i wydajnością pracowników

Zarządzanie rozwojem i wydajnością pracowników obejmuje plany rozwoju, analizę brakujących kwalifikacji oraz okresowe konsultacje dotyczące rozwoju kariery. Moduł ten umożliwia także analizę brakujących kwalifikacji opartą na profilach stanowisk oraz wyszukiwanie stanowisk (w tym filtrowanie i ewaluację kwalifikacji).

Szkolenia

Za pomocą tego modułu można konfigurować i realizować kursy szkoleniowe oraz analizować ich wyniki.

Portal samoobsługowy dla pracowników

W portalu tym można zarządzać danymi osobowymi, rejestrować karty pracy, zamawiać produkty, wprowadzać wydatki pracownika i wykonywać wiele innych operacji.

Podróże służbowe i ich koszty

Zintegrowany przepływ pracy (workflow) usprawnia zarządzanie kosztami podróży służbowych. Z jego pomocą można składać wnioski o zatwierdzenie podróży służbowych zawierające planowane koszty oraz definiować reguły rozliczania takich kosztów i automatycznego wypłacania ich zwrotu. Kostka danych dotyczących zarządzania kosztami umożliwia ich dokładne obserwowanie.

Administrowanie świadczeniami

Za pomocą tego modułu można określać osoby objęte ubezpieczeniem oraz definiować plany świadczeń pracowniczych, kwalifikować do nich pracowników i wyznaczać beneficjentów.

Zarządzanie nieobecnościami

Moduł ten pozwala tworzyć reguły dotyczące rejestrowania i rozliczania nieobecności, informować o tych regułach oraz monitorować ich przestrzeganie.

Czas pracy i obecność

W module tym można tworzyć rejestry czasu pracy pracowników oparte na ich profilach.