Przyspieszenie realizacji zamówień, lepsze dostosowanie się do popytu oraz sprawniejsze zarządzanie zasobami zwiększa wydajność produkcji dyskretnej, procesowej i odchudzonej. Dane dostępne w czasie rzeczywistym umożliwiają śledzenie postępów produkcji, dokładniejsze określanie dat realizacji zamówień oraz kontrolę i obniżenie kosztów. Rozwiązanie oferuje wiele strategii produkcji, takich jak: konfiguracja pod zamówienie (configure-to-order), montaż na zamówienie (assemble-to-order), produkcja na magazyn (make-to-stock) i produkcja na zamówienie (maketo-order). W systemie dostępne są mechanizmy kontroli produkcji typu push and pull.

WYBRANE FUNKCJONALNOŚCI:

Profile (Role Centers)

Predefiniowane ekrany główne z możliwością personalizacji dla Kierownika Produkcji, Technologów, Kierowników zmian, brygad itp, Umożliwiają one śledzenie i wgląd w najważniejsze zdarzenia i działania w obszarze produkcji na jednym ekranie w formie graficznej. Profile objęte są także przebiegami Workflow.

Planowanie materia­łów i mocy produkcyj­nych

Moduł ten umożliwia optymalizację produkcji oraz tworzenia planów, prognoz i harmonogramów dotyczących materiałów. Równocześnie możemy tworzyć harmonogramy materiałów i mocy produk­cyjnych, obliczać terminy dostaw metodą sprawdzania dostępności produktu w magazynie (ATP) lub sprawdzania zdolności produkcyjnych (CTP) oraz planować i wykonywać marszruty i operacje. Dostępne są opcje skończonych i nieskończonych metod planowania.

Tworzenie harmono­gramów i sekwencji zadań produkcyjnych

Można tworzyć harmonogramy skończone lub nieskończone, wprzód lub wstecz od określonej daty. W szybkim tworzeniu lub modyfikowaniu harmonogramów i symulowaniu alternatyw pomaga funkcja przeciągania pozycji bezpośrednio na wykresie Gantta. Przenoszenie operacji do alternatyw­nych centrów pracy ułatwia eliminowanie przeciążeń w harmonogramach. Ujednolicony mechanizm tworzenia modeli zasobów i harmonogramów pomaga w optymalizacji tego procesu w całej firmie. W celu lepszego wykorzystania maszyn można łączyć podobne produkty, co pozwala redukować czasy przezbrojeń maszyn.

Zarządzanie zasobami

Za pomocą tego modułu można tworzyć harmonogramy materiałów, hal produkcyjnych i pracowni­ków oraz śledzić te zasoby. Planowanie zasobów może być oparte na działaniach związanych z produkcją i możliwościach zasobów. Dostępne są różne typy zasobów, takie jak narzędzia, maszyny, dostawcy, lokalizacje i pracownicy. Zasady alokacji zasobów uwzględniają typy zapotrzebowania, które mogą się odnosić do jednego zasobu lub grupy zasobów, typu zasobu, możliwości, umiejętno­ści, kursów, certyfikatów i tytułów.

Podwykonawstwo

Dostępne są różne typy umów partnerskich z podwykonawcami, takie jak: outsourcing operacji marszruty, odbiór pozycji od dostawców oraz dostarczanie pozycji podwykonawcom. Zamówienie zakupu dla podwykonawcy można powiązać ze zleceniem produkcyjnym.

Marszruta

Zarządzanie marszrutą: można planować sieci proste, sekwencyjne i złożone oraz używać wielu marszrut równocześnie w tej samej sieci. Dostępne są funkcje przybliżonego planowania zdolności produkcyjnych i tworzenia szczegółowych harmonogramów. Halę produkcyjną można podzielić na logiczne jednostki produkcyjne w poszczególnych ośrodkach.

Zlecenia produkcyjne

Za pomocą tego modułu można tworzyć, planować, przeglądać, śledzić, dzielić i wycofywać zlecenia produkcyjne oraz definiować ich kategorie. Istnieje możliwość tworzenia zleceń produkcyjnych na podstawie zleceń sprzedaży. W zleceniach produkcyjnych można uwzględnić wszystkie etapy pro­dukcji: projektowanie, wycenę wstępną, planowanie, zwalnianie, uruchamianie, zakończenie i kalkulację kosztów. W specyfikacji materiałowej, zasobach i marszrucie można zastosować funkcje przetwarzania odpadów.

Kontrola hali produkcyjnej

Można zarządzać operacjami hali produkcyjnej i śledzić je, a także rejestrować produkty i zasoby oraz pozycje magazynowe dla operacji i zadań za pomocą ekranu dotykowego, służącego do wprowa­dzania danych.

Wymiary pozycji magazynowych dla produkcji procesowej

W Dynamics AX można zdefiniować wiele wymiarów pozycji magazynowych, takich jak: podwójne jednostki miary, kalkulacje przybliżonej wagi, kody opakowań, odmiany pozycji łównej i partie.

Produkcja odchudzona

W module tym można tworzyć modele produkcji i procesy logistyczne w postaci przepływów pro­dukcji. Dostępne są metody i tablice Kanban, które sygnalizują zapotrzebowanie.

Koszty produkcji

Funkcje śledzenia i raportowania procesów produkcyjnych ułatwiają analizę produkcji w toku
i rzeczywistych kosztów produkcji. Użytkownik może śledzić dokładne koszty zasobów i procesów produkcyjnych, w tym koszty gniazd produkcyjnych. Dzięki temu może porównywać odchylenie względem kosztów produkcji z kosztami standardowymi.

Tworzenie raportów dotyczących produkcji

Dostępne są wstępnie zdefiniowane kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) w kostce danych analitycz­nych serwera SQL dla produkcji.

Rozwiązania dodatkowe dla obszaru produkcji w Microsoft Dynamics AX

W ciągu ponad 20 lat wdrażania i serwisowania Microsoft Dynamics AX stworzyliśmy wiele dodatkowych rozwiązań dla produkcji – sprawdź je.