Moduł ten umożliwia szybkie i wydajne rejestrowanie transakcji finansowych, zarządzanie relacjami między pod­miotami zależnymi, a spółkami nadrzędnymi, księgowanie kosztów wewnętrznych i przeglądanie danych finanso­wych. Pomaga w kontroli kosztów oraz wdrażaniu reguł i zasad księgowych.

 

WYBRANE FUNKCJONALNOŚCI:
Pulpity menadżerskie
Pulpity menadżerskie zawierają wykresy, zestawienia oraz wskaźniki dostosowane do różnych ról, np.: księgowy, główny księgowy, dyrektor generalny, dyrektor finansowy, kontroler, menedżer ds. budże­tu, menedżer windykacji, itd.
Księga główna
Moduł ten umożliwia zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Umożliwia definiowanie schematów księgowań automatyzujących rejestrację dokumentów. Elastyczne mechanizmy alokacji kosztów i przychodów pozwalają na ich dystrybucję na poszczególne centra kosztów /przychodów i jednost­ki biznesowe oraz inne wymiary finansowe, których liczba jest nieograniczona. Dostępne funkcje raportowania dają pełne możliwości analizy danych finansowych w różnych przekrojach i układach. Definiowalne zestawienia finansowe pozwalają dostosować zakres i format drukowanych informacji.

Nieograniczona liczba wymiarów finansowych oraz zaawansowane reguły i struktury kont zapewnia­ją kompleksowy obraz operacji finansowych firmy.
Zarządzanie rachunka­mi bankowymi
Moduł ten umożliwia obsługę rachunków bankowych podmiotu prawnego oraz powiązanych z nimi instrumentów finansowych. Użytkownik może monitorować depozyty, płatności, weksle i salda rachunków bankowych, korzystać z płatności elektronicznych, a także zarządzać listami gwarancyjny­mi i czekami.
Zarządzanie zobowią­zaniami
Moduł ten oferuje takie funkcje jak rejestracja faktur oraz powiązanych z nimi płatności. Mechanizm parowania transakcji z automatycznym naliczeniem różnic kursowych pozwala śledzić każdą z trans­akcji realizowanych z kontrahentem.

Dostawcom można zapewnić dostęp do odpowiednich informacji za pośrednictwem przeznaczone­go dla nich portalu.
Zarządzanie należno­ściami
W module tym dostępne są takie funkcje, jak śledzenie faktur, terminów i rabatów, rejestracja przed­płat dokonanych przez klientów, przyjmowanie i wprowadzanie płatności klientów, monitorowanie zdolności kredytowej. W ramach tego modułu można kompleksowo zarządzać procesem windykacji poprzez definiowanie metod obsługi należności przeterminowanych, automatyzację zadań win­dykacyjnych oraz śledzenie statusu należności (np. spornych), a także wystawienie ponagleń i not odsetkowych.
Zarządzanie środkami trwałymi
Funkcje tego modułu umożliwiają zarządzanie całym cyklem życia składnika majątku: zakupem, amortyzacją, zwiększeniem wartości, przeniesieniem i wycofaniem z użycia (sprzedaż lub likwidacja).
Rachunek kosztów
Moduł ten umożliwia śledzenie, rejestrowanie i analizowanie kosztów związanych z produkcją lub prowadzonymi projektami, z zastosowaniem metod opartych na kosztach normatywnych i standar­dowych oraz absorpcji kosztów pośrednich według definiowanych kluczy statycznych lub dynamicznych.
Rozliczenia wewnątrz­firmowe i organizacja usług wspólnych
W module tym można księgować transakcje w podmiotach zależnych i spółce nadrzędnej, konsoli­dować informacje finansowe oraz obsługiwać usługi wspólne w organizacjach obejmujących wiele podmiotów prawnych, np: poprzez scentralizowane przetwarzanie płatności klientów i dostawców.
Funkcje dostosowane do potrzeb poszcze­gólnych krajów
System dostarczany jest z funkcjonalnościami wymaganymi prawem w wielu różnych krajach. Poma­ga to firmom w dostosowaniu się do lokalnych i regionalnych przepisów finansowych dotyczących, np. podatku VAT oraz wymagań różnych rynków, np. w zakresie bankowości elektronicznej.
Kontrola budżetu
W tym obszarze dostępne są funkcje przygotowania budżetu nawet w złożonej strukturze organi­zacyjnej. Proces budżetowania może być przeprowadzony metodą od góry lub od dołu (Bottom-Up lub Top-Down)

W zarządzaniu budżetem organizacji pomagają takie funkcje jak: elastyczne opcje konfiguracji, natychmiastowa kalkulacja dostępnych funduszy budżetowych, tworzenie grup budżetów oraz prze­pływy pracy związane z przeglądaniem i zatwierdzaniem budżetu.
Zgodność z przepisami i kontrola wewnętrzna
Moduł ten pomaga firmom w dostosowaniu się do przepisów prawnych i regulaminów wewnętrz­nych. Funkcja Compliance Center (centrum zgodności) ułatwia wdrażanie i przeprowadzanie kontroli wewnętrznej. Firma może zdefiniować własne reguły dotyczące kosztów, faktur i zamówień zakupu oraz zautomatyzować proces audytu za pomocą narzędzia Audit Workbench. Podpisy elektroniczne umożliwiają identyfikację i rejestrację osób wprowadzających lub zatwierdzających zmiany. Zestaw powyższych narzędzi uzupełnia dziennik bazy danych, w którym administratorzy mogą sprawdzać kiedy i przez kogo dany wpis został utworzony lub ostatnio modyfikowany. Zabezpieczenia bazu­jące na poszczególnych profilach gwarantują właściwy podział obowiązków. Funkcja Environmental Manager Role Center umożliwia określenie wpływu działalności firmy na środowisko.
Raporty finansowe
Moduł raportów finansowych umożliwia tworzenie niestandardowych struktur raportów oraz prze­noszenie do tych struktur kont lub wymiarów z ksiąg rachunkowych. Raporty finansowe są zgodne z przepisami prawnymi i międzynarodowymi standardami rachunkowości. Obejmują bilans, rachunek wyników oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych. Są kompatybilne z językiem XBRL (Extensible Business Reporting Language).

Ponadto użytkownik może śledzić dane finansowe firmy w postaci raportów transakcyjnych (zawie­rających informacje z bazy danych transakcji), raportów analitycznych (opartych na kostkach danych Microsoft SQL Server® Analysis Services) i kluczowych wskaźników wydajności (KPI). Przykładami wstępnie zdefiniowanych kostek danych dla domeny finansowej są: należności, zobowiązania, dane dotyczące wpływu działalności firmy na środowisko i księga główna.

Za pomocą narzędzia Management Reporter* można tworzyć raporty bez pomocy informatyków, konsolidować dane w systemie Microsoft Dynamics ERP i innych księgach głównych oraz korzystać z bezpiecznych funkcji dystrybucji i przechowywania raportów, dostępnych w scentralizowanej bibliotece raportów.