Kompleksowa platforma zarządzania kapitałem ludzkim umożliwia przechowywanie kartotek pracowników i zarządzanie nimi, usprawnia rekrutację i szkolenia oraz wspomaga zarządzanie organizacją.

 

WYBRANE FUNKCJONALNOŚĆI:

Honoraria

Aplikacja Honoraria przeznaczona jest do rozliczania płac i zarządzania kadrą pracowników firmy. Aplikacja jest w pełni zintegrowana ze środowiskiem systemu Axapta i pozwala na rejestrację danych kadrowych, czasu pracy oraz wynagrodzeń, potrąceń i kosztów. System obejmuje wszystkie procesy z zakresu kadr i płac oraz uwzględnia aktualne regulacje prawne obowiązujące w Polsce. Moduł Formularze został wykonany w technologii Microsoft Dynamics AX. Moduł jest wymagany do korzystania z modułu Honoraria oraz współpracuje z modułami finansowymi. Umożliwia wydrukowanie formularzy urzędowych typu VAT, PIT, CIT, oraz bilansu i rachunku zysków i strat na wzorcach urzędowych. Zawiera też środowisko definiowania wielkości wyliczanych na formularzach. Funkcjonalność Formularzy ułatwia tworzenie analiz wskaźnikowych obrazujących kluczowe kategorie ekonomiczne przedsiębiorstwa.
Profile (Role Centers)
Menedżer ds. zasobów ludzkich, menedżer ds. szkoleń.
 Administrowanie organizacją
Administrowanie strukturami organizacji obejmuje hierarchie formalne i nieformalne oraz zarządza­nie stanowiskami.
Zarządzanie rekrutacją i selekcją
Administrowanie procesami rekrutacji obejmuje kampanie rekrutacyjne, klasyfikację wstępną, projek­ty rozwojowe oraz korespondencję z kandydatami.
Administrowanie roz­wojem i wydajnością pracowników
Zarządzanie rozwojem i wydajnością pracowników obejmuje plany rozwoju, analizę brakujących kwalifikacji oraz okresowe konsultacje dotyczące rozwoju kariery. Moduł ten umożliwia także analizę brakujących kwalifikacji opartą na profilach stanowisk oraz wyszukiwanie stanowisk (w tym filtrowa­nie i ewaluację kwalifikacji).
Szkolenia
Za pomocą tego modułu można konfigurować i realizować kursy szkoleniowe oraz analizować ich wyniki.
Portal samoobsługowy dla pracowników
W portalu tym można zarządzać danymi osobowymi, rejestrować karty pracy, zamawiać produkty, wprowadzać wydatki pracownika i wykonywać wiele innych operacji.
Podróże służbowe i ich koszty
Zintegrowany przepływ pracy (workflow) usprawnia zarządzanie kosztami podróży służbowych. Z jego pomocą można składać wnioski o zatwierdzenie podróży służbowych zawierające planowane koszty oraz definiować reguły rozliczania takich kosztów i automatycznego wypłacania ich zwrotu. Kostka danych dotyczących zarządzania kosztami umożliwia ich dokładne obserwowanie.

Administrowanie świadczeniami

Za pomocą tego modułu można określać osoby objęte ubezpieczeniem oraz definiować plany świad­czeń pracowniczych, kwalifikować do nich pracowników i wyznaczać beneficjentów.

Zarządzanie nieobecnościami

Moduł ten pozwala tworzyć reguły dotyczące rejestrowania i rozliczania nieobecności, informować o tych regułach oraz monitorować ich przestrzeganie.

Czas pracy i obecność

W module tym można tworzyć rejestry czasu pracy pracowników oparte na profilach oraz generować na ich podstawie informacje o wynagrodzeniach w systemie płac.

Zarządzanie wynagrodzeniami

Moduł ten wspomaga zarządzanie wynagrodzeniami pracowników.