Rozwiązania dodatkowe dla Microsoft Dynamics w obszarze projektów

W toku ponad 20 lat działalności firma przygotowała wiele modyfikacji dla Microsoft Dynamics AX w obszarze zarządzania projektami. Poniżej przedstawiono wybrane z nich. Zaznaczyć należy, że niektóre z problemów, które rozwiązaliśmy są specyficzne dla poprzednich wersji i w nowszych wersjach są wspomagane w standardowej funkcjonalności.

Budżetowanie projektu

 • Zatwierdzanie budżetów –Funkcjonalność pozwala na śledzenie zmian budżetu i kosztów przypisanych do danego projektu. Jeśli dochodzi do zmian już zatwierdzonego budżetu, to system automatycznie poprzedni budżet oznacza jako „historia”. Zapamiętuje przy tym numer wersji, a w nowym następuje zmiana statusu z „Do zatwierdzenia” do wersji „Zatwierdzony”. Zmieniając status projektu na stan „W Toku” uzyskuje się możliwość rejestracji kosztów danego projektu.
 • Tworzenie i rozliczanie budżetów w innych walutach niż PLN wraz z importem tabeli kursów
 • Uzupełnianie kategorii kosztów na podstawie prognozy. – Każdy planowany zakup ma przypisaną kategorię kosztu. W ramach tej funkcjonalności system automatycznie przypisze zakupiony towar do kategorii przypisanej do towaru na etapie planowania zakupów.
 • Automatyczne tworzenie arkusza rozchodu w projektach na podstawie zaksięgowanego dokumentu PZ. Funkcjonalność pozwala na automatyczne generowanie dokumentów rozchodu z magazynu towarów fizycznie do niego nie trafiających.

Zarządzanie brygadami

 • Kartoteki Brygad – stworzone dla ułatwienia obsługi brygad, pozwalają na automatyczne przenoszenie danych do innych powiązanych kartotek: pracowników, kategorii kosztów , kalendarzy, projektem nad którym pracuje brygada , wymiarami finansowymi. Dzięki temu możliwe jest wprowadzanie danych tylko w jednej Kartotece brygad, ułatwiając codzienną pracę i obsługę systemu.
 • Zbiorczy ekran brygadzisty, z poziomu którego możliwe jest modyfikowanie wszystkich danych związanych z brygadą, w tym oglądanie dostępności stanów magazynowych oraz maszyn przypisanych do brygady
 • Możliwość tworzenia arkusza godzin pracy brygady w oparciu o dane dotyczące składu brygady i kalendarza.

  Rozliczanie czasu pracy brygad i pracowników

 • Automatyzacja procesu rejestracji czasu pracy w zakresie czasów pracy.  Zarejestrowany w arkuszach godzin czas dla brygad przenoszony jest do modułu Kadrowo-Płacowego.
 • Rejestracja wynagrodzenia akordowego brutto dla poszczególnych pracowników, brygad, projektów na dany miesiąc. Pozwala to na naliczenie premii w module Honoraria oraz umożliwia drukowanie raportów BZ. Istnieje możliwość sprawdzenia czy suma płac wpisanych dla danego etapu budowy jest równa sumie kosztów wpisanych dla podetapów wykonanych w danym miesiącu.
 • Automatyczne sprawdzenie godzin oraz akordów przy przeliczeniu listy płac i przypisanie do konkretnej listy płac
 • Rejestracja przerobu dla brygady – rejestrowanie oszacowanego czasu pracy (przerobu, produkcji) z podziałem na brygady. Na tej podstawie możliwe jest określenie ilości przepracowanych przez brygady godzin na projekcie i naliczenie na tej podstawie wynagrodzenia. Ze względu na różnorodność wykonywanych czynności przez pracowników, rejestrowanie odbywa się na poziomie całej budowy, a nie jej poszczególnych etapów. System pokazuje na ekranie, wartość zarejestrowaną w danym miesiącu we wszystkich etapach i podetapach danej budowy
 • Rozliczanie płac, opłat i składek dla pracowników młodocianych i uczących się

Automatyczna rejestracja kosztów najmu maszyn

 • Funkcja pozwala na dokładne śledzenie kosztów wykorzystania własnych maszyn na projektach oraz tym samym określenie czy warto z ekonomicznego punktu widzenia korzystać z maszyn własnych i ponosić koszty transportu, czy wynająć maszyny na rynku lokalnym.
 • Zestaw dodatkowych pól w kartotekach towarowych, w których możliwe jest rejestrowanie kosztów maszyn i usług. Koszty przypisywane są do maszyny posiadającej taki sam index w środkach trwałych, gdzie przechowywane są dane o sprzęcie: typ, data zakupu, informacje techniczne, informacje o ubezpieczeniu itp.) Dodatkowo rozliczone zostają koszty transportu maszyn z projektu „A” na projekt „B”

Stan realizacji projektu (budowy)

 • Rejestrowanie oszacowanego przerobu (produkcji) odbywa się na poziomie Etapu budowy. System umożliwia wprowadzanie szacowanej ilości w najniższych gałęziach drzewa projektu.  Jeżeli użytkownik zarejestruje dla danego etapu Przerób większy niż zadeklarowany, system oznacza taką linię na czerwono.