INTEGRIS Doświadczona kadra

Dystrybucja

Przedsiębiorstwa dystrybucyjne muszą dziś szybko dostosowywać się do zmian i coraz bardziej złożonych wymagań globalnego rynku. Microsoft Dynamics AX 2012 oferuje im użyteczne funkcje, takie jak zarządzanie łańcuchem dostaw i obsługa wielu rozproszonych ośrodków, które ułatwiają szybką rozbudowę firmy.
Dla sektora dystrybucji przeznaczone są również:

 

Zarządzanie magazynem, Planowanie łańcucha dostaw, Zarządzanie zamówieniami zakupu, Zarządzanie informacjami o produkcie – cykl życia produktu, Zaopatrzenie i pozyskiwanie dostawców

 

Procesy sprzedaży i zakupu można połączyć z zarządzaniem logistyką, produkcją i magazynem, co zapewnia wgląd w cały łańcuch dostaw i ułatwia zarządzanie nim.
Funkcje obsługujące przepływy wewnątrzfirmowe i obejmujące wiele ośrodków usprawniają zarządzanie organizacjami rozproszonymi.

 

Najważniejsze funkcjonalności:


Profile (Role Centers)
Zestaw predefiniowanych ekranów pracy dla osób odpowiedzialnych za łańcuch dostaw oraz zarządzanie surowcami i produktami na magazynach. Ekrany opracowane są dla każdego szczebla w hierarchii działów. Ekrany zawierają wszystkie najpotrzebniejsze informacje do sprawnego monitorowania zapasów oraz planowania i realizacji dostaw.

 

Zarządzanie zapasami
Pozycje magazynowe można śledzić według wielu wymiarów, takich jak oddział firmy, magazyn, paleta, lokalizacja, partia i numer serii. Dostępnych jest wiele modeli kontroli i wyceny zapasów, np. FIFO (first in/first out – dosł. „pierwszy na wejściu/pierwszy na wyjściu”), LIFO (last in/first out – dosł.
„ostatni na wejściu/pierwszy na wyjściu”) oraz metody kosztów standardowych, średnich ruchomych i średnich ważonych. Analiza ABC oraz tworzenie optymalnych sekwencji zapasów metodą FEFO (first expired/first out – dosł. „pierwszy traci ważność/pierwszy na wyjściu”), uwzględniającą terminy ważności lub FIFO pomaga w obniżeniu kosztów zapasów i eliminacji marnotrawstwa.

 

Zarządzanie rozproszonymi magazynami
Moduł ten umożliwia zarządzanie miejscami przechowywania i przeładunkiem towarów w każdym magazynie. Dostępne są zaawansowane algorytmy dostaw uwzględniające różne strefy magazynu strategie uzupełniania zapasów. Istnieje wiele metod optymalizacji pobierania towarów z magazynu. Można śledzić zapasy dostępne w każdym magazynie.

 

Interfejs przewoźnika
Informacje otrzymane od przewoźników, obejmujące opłaty frachtowe i numery nadania przesyłek, mogą być automatycznie transferowane do rozwiązania Microsoft Dynamics AX.

 

Zarządzanie jakością
Procesy biznesowe przebiegają sprawniej dzięki kontroli jakości, śledzeniu partii i zarządzaniu procesem testowania. Wybrane pozycje magazynowe można poddać kwarantannie, stosując pecjalny typ zamówienia.

 

Zarządzanie towarami i usługami
Centralne zarządzanie produktami i usługami w całej organizacji obejmuje specyfikację materiałową i formuły procesów (zob. „Zarządzanie informacjami o produktach”).
Zarządzanie zwrotami
Moduł ten ułatwia zarządzanie zamówieniami zwrotnymi. Użytkownik może sprawdzać, kto oddaje zamówione pozycje i które pozycje podlegają zwrotowi. Można tworzyć kategorie zwrotów na podstawie kodu przyczyny lub metody wycofania do późniejszej analizy.

 

Planowanie główne obejmujące sprzedaż przyszłej produkcji
Za pomocą funkcji dostępnych w tym module można szacować daty dostaw na podstawie harmonogramu operacji produkcji z uwzględnieniem „wąskich gardeł”, oraz przeprowadzać kalkulacje metodą sprawdzania dostępności produktu w magazynie (ATP) lub sprawdzania zdolności produkcyjnych (CTP). Planowanie obejmuje wiele ośrodków jednocześnie.

 

Prognozowanie
W module tym można wprowadzać i edytować prognozy sprzedaży i zakupu. Prognozy używane są w algorytmie planowania.

 

Przepływy wewnątrzfirmowe
Automatyzuje procesy handlowe między filiami lub centrami dystrybucji przedsiębiorstwa. Zamówienia sprzedaży i zakupu można generować ręcznie lub automatycznie dla wszystkich filii.

 

Zaopatrzenie bezpośrednie
Użytkownik może zarządzać całym cyklem zaopatrzenia, od planowania zamówienia zakupu po jego potwierdzenie i realizację. Cykl ten obejmuje również zwroty. Moduł obsługuje ponadto dostawy bezpośrednie, zamówienia zakupu pro-forma oraz doliczane do zamówień zakupu opłaty związane z dostawą towaru takie jak fracht, ubezpieczenie i podatki niepodlegające zwrotowi.

 

Umowy handlowe (z dostawcą)
Użytkownik może zarządzać umowami cenowymi z wielowymiarowymi rabatami we wszystkich walutach. Procesy zmian cen mogą być zarządzane za pomocą przepływów pracy (workflow), co ułatwi ich dostosowanie do przyjętych reguł. Rejestracja umowy może odbywać się w dowolnej walucie. System zapewnia mechanizmy automatycznego przeliczania na waluty dostawców.

 

Umowy
Można zarządzać umowami na podstawie zobowiązań wyrażonych w kwocie lub ilości. Organizacje mogą rejestrować umowy zawierające określone warunki i postanowienia oraz monitorować ich status.

 

Zapytania ofertowe
Proces obsługi zapytań ofertowych obejmuje przyjęcie odpowiedzi od dostawcy, porównanie ofert i wybór najlepszej z nich. Dostawca może wprowadzać swoje odpowiedzi na portalu dla dostawców. Usługi „Sites Services” rozszerzają proces zaopatrzenia o usługę działającą w chmurze, która usprawnia obsługę zapytań ofertowych.

 

Zarządzanie dostawcami
Zarządzanie dostawcami obejmuje wyszukiwanie dostawców, aktualizację danych dostawców oraz przetwarzanie i zatwierdzanie wniosków nowych dostawców w portalu przedsiębiorstwa (Enterprise Portal) z wykorzystaniem przepływu pracy.

 

Portal samoobsługowy dla dostawców
Dostawcy mogą samodzielnie uaktualniać dane w swoich profilach, dodawać treści do katalogów oraz przeglądać faktury i płatności, a także przyjmować powiadomienia od organizacji czy też odpowiadać na zapytania ofertowe.

 

Zaopatrzenie (z wykorzystaniem lub bez wykorzystania katalogu)
Moduł ten umożliwia zarządzanie zgłoszeniami zapotrzebowania zakupu towarów i usług z wykorzystaniem lub bez wykorzystania katalogu towarów i usług. Proces zaopatrzenia jest wspierany przez przepływ pracy dotyczący zatwierdzeń, uwzględniający hierarchię organizacyjną. Użytkownik może łatwo utworzyć katalog produktów dostępnych do zamawiania. Katalog taki oferuje bezpośrednie przejście do stron internetowych dostawców zewnętrznych. Proces zapotrzebowania zakupu jest powiązany z budżetem przez funkcje kontroli budżetu.

 

Zarządzanie kategoriami
Menedżerowie odpowiedzialni za zarządzanie kategoriami mogą definiować hierarchie kategorii niezależne od kodów towarów.

 

Reguły zakupów i limity wpisów
Kontrola procesu zaopatrzenia może być oparta na regułach zakupu. Za pomocą scentralizowanego pulpitu zaopatrzenia można zdefiniować reguły, które będą wspierać globalne polityki i procesy, oraz
stosować je do zapotrzebowań zakupu i zamówień zakupu dla podmiotów prawnych i jednostek operacyjnych dokonujących zakupu. Istnieje sześć reguł dotyczących zaopatrzenia i pozyskiwania dostawców: katalog, dostęp do katalogu, kategoria, zapytanie ofertowe (RFQ) dla zgłoszeń zapotrzebowania na zakup, kontrola zgłoszeń zapotrzebowania na zakup oraz tworzenie zamówień zakupu i konsolidacja popytu. Oprócz reguł, Microsoft Dynamics AX 2012 oferuje również funkcje przeglądania wydatków i limitów budżetowych.

 

Tworzenie raportów dotyczących zaopatrzenia
Moduł ten dostarcza informacji o wydajności firmy w zakresie zaopatrzenia w formie:

  • raportów dotyczących transakcji,
  • raportów analitycznych (np. analiza kosztów zaopatrzenia i dostawców, 100 najlepszych dostawców, wydajność dostawców)
  • kluczowych wskaźników wydajności.
  • Dostępna jest również wstępnie zdefiniowana kostka danych dla zakupów.

 

Przepływy pracy dotyczące zaopatrzenia
Operacje dotyczące zaopatrzenia mogą być oparte na przepływach pracy. Elastyczny moduł przepływów pracy z funkcjami wizualizacji umożliwia menedżerom odpowiedzialnym za zaopatrzenie konfigurowanie przepływów pracy, które zwiększą wydajność cyklu zaopatrzenia i ułatwią egzekwowanie reguł dotyczących zakupu.

Integris
Microsoft Partner
Axpact