INTEGRIS Solidny    partner

Projekty

Microsoft Dynamics AX zapewnia kierownikom projektów wewnętrznych i zewnętrznych lepszą kontrolę nad harmonogramami, zasobami i finansami w krótkim i długim terminie. Te funkcje kontrolne są zintegrowane z innymi obszarami systemu, takimi jak księga główna, zaopatrzenie, sprzedaż i produkcja.

 

Profile
Ekrany główne użytkownika, na których dostępne są w czasie rzeczywistym informacje dotyczące przebiegu projektu, wskaźniki postępu, informacje o ewentualnych zagrożeniach dla jego realizacji w zakresie czasu i budżetu. Ekrany te informują także o koniecznych do podjęcia działaniach w zakresie zakupów oraz rozliczeń działań zrealizowanych. Dedykowane są zarówno dla Kierowników Projektów jak również dla Członków zespołów projektowych.

 

Najważniejsze funkcjonalności:


Zarządzanie projektem
Za pomocą tego modułu można planować, tworzyć, kontrolować i realizować projekty różnego typu:
czas i materiały, stała cena czy też projekty wewnętrzne, np. inwestycyjne. Można utworzyć hierarchię projektów obejmującą wiele podprojektów. W planowaniu projektów pomaga funkcja dopasowywania dostępnych zasobów do zadań. Schematy struktury podziału pracy (patrz niżej) przyspieszają planowanie projektów, a wymagania dotyczące zadań (w zakresie kwalifikacji, wykształcenia i doświadczenia) pomagają w znalezieniu najodpowiedniejszych zasobów.


Struktury podziału pracy
Użytkownik może stworzyć własną, hierarchiczną strukturę podziału pracy, która umożliwi mu bardziej szczegółową kontrolę realizacji zadań. Z działaniami można powiązać informacje dotyczące np. harmonogramu, wymagań, szacowanych kosztów i przychodów oraz kompetencji pracownika.

 

Zarządzanie zasobami i harmonogramem projektu
Użytkownik może tworzyć harmonogramy zadań i dokonywać alokacji zasobów, a także śledzić realizację harmonogramów, wykorzystania zasobów i kosztów niezbędnych do realizacji projektu.

 

Czas i koszty projektu
Rozwiązanie umożliwia szybkie i dokładne rejestrowanie czasu i kosztów projektu. Można wprowadzać karty rejestracji czasu pracy w module zarządzania czasem projektu lub w portalu Enterprise Portal. Wprowadzanie czasu pracy jest powiązane z procesem zatwierdzania. Funkcja zarządzania wydatkami umożliwia przypisywanie kosztów podróży służbowych do konkretnych projektów.

 

Księgowanie i fakturowanie projektów
W module tym można wprowadzać i wyszczególniać koszty projektu, godziny pracy pracowników, zużyte materiały i poniesione opłaty. Rozliczanie projektów jest prostsze dzięki takim funkcjom, jak tworzenie i propozycje projektów faktur z uwzględnieniem przepracowanych godzin, wydatków, wykorzystanych zasobów, zamówień sprzedaży, opłat, subskrypcji, zaliczek, potrąceń i kamieni milowych. Funkcja rozliczeń umożliwia podział kosztów projektu pomiędzy wielu klientów lub wiele jednostek organizacyjnych. Przepływ pracy dotyczący zatwierdzeń gwarantuje, że do klienta zostanie wysłana prawidłowa faktura. Płatności dla dostawców można zaplanować po otrzymaniu płatności od klientów, zgodnie z zasadą „zapłata po otrzymaniu zapłaty”, a część otrzymanej płatności zatrzymać dla dostawcy. Ograniczone fundusze wymuszają wprowadzenie limitów kosztów projektów, dlatego moduł uwzględnia je w umowach.

 

Oferty projektu
Szablony podziału pracy ułatwiają szybkie tworzenie ofert projektu. Rentowność każdej takiej oferty
jest określana automatycznie, co ułatwia wybór najlepszej z nich.

 

Zarządzanie dotacjami
W zarządzaniu projektami finansowanymi z dotacji pomagają takie funkcje, jak łączenie wielu źródeł
finansowania z projektem lub dotacją, opcjonalne łączenie transakcji z określonym źródłem finansowania, ustalanie priorytetów źródeł finansowania oraz ograniczenie źródeł finansowania do określonych działań lub klas wydatków.

 

Rozpoznawanie przychodów i produkcja w toku
Rozpoznawanie rzeczywistych kosztów pozwala uniknąć przekroczenia budżetu. Przychody można
księgować i naliczać dla przyszłych okresów według cen stałych, na podstawie procentowego wskaźnika realizacji zadań lub wykonanych umów. Można również naliczać przychody przyszłych okresów lub kapitalizować koszty dla projektów rozliczanych na podstawie czasu pracy i zużycia materiałów, co umożliwia uznanie marży brutto. Rozwiązanie zapewnia obsługę produkcji w toku dla projektów inwestycyjnych. Jej wartość jest ostatecznie przenoszona na środek trwały po zakończeniu projektu.

 

Tworzenie budżetów i kontrola kosztów projektu
Zarządzanie projektami może być oparte na prognozach (dotyczących godzin, wydatków, pozycji, opłat i zaliczek) lub budżetach. Budżety projektu są oparte na przepływach pracy, co ułatwia zarządzanie wersjonowaniem. Funkcje kontroli kosztów, takie jak sumowanie kosztów rzeczywistych, kosztów szacunkowych i pozostałej części budżetu, pozwalają określić całkowity, prognozowany koszt i porównać go z budżetem początkowym. Wskaźniki wykorzystania można mierzyć, porównując rzeczywistą i określoną w budżecie liczbę przepracowanych godzin. Status transakcji dotyczących projektu lub kontraktu, które zostały uwzględnione w fakturach lub dla których można naliczyć należności, jest porównywany z ofertą projektu.

 

Zgodność operacyjna z oprogramowaniem Microsoft Project
Projekty można zintegrować z funkcjami tworzenia harmonogramów i zarządzania zasobami programu Microsoft Project Server. Rozszerza to możliwości zarządzania projektami poprzez pełne wykorzystanie platformy Microsoft. Dwukierunkowa zgodność operacyjna z oprogramowaniem Microsoft Project dotyczy projektów, działań, zadań i alokacji zasobów.

 

Tworzenie raportów
Wstępnie zdefiniowane kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) w kostce danych księgowych projektu ułatwiają śledzenie efektywności zarządzania projektem. Dostępne są standardowe raporty dotyczące rachunku wyników, wykorzystanych kosztów, alokacji płac, faktur z odroczonym terminem płatności, porównania kosztów rzeczywistych z określonymi w budżecie oraz przepływów środków pieniężnych.

Integris
Microsoft Partner
Axpact