Microsoft Dynamics AX zapewnia kierownikom projektów wewnętrznych i zewnętrznych lepszą kontrolę nad harmonogramami, zasobami i finansami w krótkim i długim terminie. Funkcje kontrolne są zintegrowane z innymi obszarami systemu takimi jak: księga główna, zaopatrzenie, sprzedaż i produkcja.

 

WYBRANE FUNKCJONALNOŚCI:

Profile (Role Centers)

Kierownik projektu, członek zespołu projektowego.

Struktury podziału pracy

Użytkownik może stworzyć własną hierarchiczną strukturę podziału pracy, która umożliwi mu bardziej szczegółową kontrolę realizacji zadań. Z działaniami można powiązać informacje dotyczące np.: harmonogramu, wymagań, szacowanych kosztów i przychodów oraz kompetencji pracownika.

Czas i koszty projektu

Rozwiązanie umożliwia szybkie i dokładne rejestrowanie czasu i kosztów projektu. Karty rejestracji czasu pracy można wprowa­dzać w module zarządzania czasem projektu lub w portalu Enterprise Portal. Wprowadzanie czasu pracy jest powiązane z procesem zatwierdzania. Funkcja zarządzania wydatkami umożliwia przypisywanie kosztów podróży służbowych do konkretnych projektów.

Księgowanie i fakturowanie projektów

W module możemy wprowadzać i wyszczególniać koszty projektu, godziny pracy pracowników, zużyte materiały i poniesione opłaty. Rozliczanie projektów jest prostsze dzięki takim funkcjom jak: tworzenie i propozycje projektów faktur z uwzględnieniem przepracowanych godzin, wydatków, wykorzystanych zasobów, zamówień sprzedaży, opłat, subskrypcji, zaliczek, potrąceń i kamieni milowych. Funkcja rozliczeń umożliwia podział kosztów projektu pomiędzy wielu klientów lub wiele jednostek organizacyjnych. Płatności dla dostawców można zaplanować po otrzymaniu płatności od klientów, zgodnie z zasadą „zapłata po otrzymaniu zapłaty”, a część otrzymanej płatności zatrzy­mać dla dostawcy. Ograniczone fundusze wymuszają wprowadzenie limitów kosztów projektów, dlatego moduł uwzględnia je w umowach.

Oferty projektu

Szablony podziału pracy ułatwiają szybkie tworzenie ofert projektu. Rentowność każdej takiej oferty jest określana automatycznie, co ułatwia wybór najlepszej z nich.

Zarządzanie dotacjami

W zarządzaniu projektami finansowanymi z dotacji pomagają takie funkcje jak: łączenie wielu źródeł finansowania z projektem lub dotacją, opcjonalne łączenie transakcji z określonym źródłem finansowania, ustalanie priorytetów źródeł finansowania oraz ograniczenie źródeł finansowania do określonych działań lub klas wydatków.

Rozpoznawanie przychodów i produkcja w toku

Rozpoznawanie rzeczywistych kosztów pozwala uniknąć przekroczenia budżetu. Przychody można księgować i naliczać dla przyszłych okresów według cen stałych, na podstawie procentowego wskaź­nika realizacji zadań lub wykonanych umów. Można również naliczać przychody przyszłych okresów lub kapitalizować koszty dla projektów rozliczanych na podstawie czasu pracy i zużycia materiałów, co umożliwia uznanie marży brutto. Rozwiązanie zapewnia obsługę produkcji w toku dla projektów inwestycyjnych. Jej wartość jest ostatecznie przenoszona na środek trwały po zakończeniu projektu.

Tworzenie budżetów i kontrola kosztów projektu

Zarządzanie projektami może być oparte na prognozach (dotyczących godzin, wydatków, pozycji, opłat i zaliczek) lub budżetach. Budżety projektu są oparte na przepływach pracy, co ułatwia zarządzanie wersjonowaniem. Funkcje kontroli kosztów, takie jak: sumowanie kosztów rzeczywistych, kosztów szacunkowych i pozostałej części budżetu, pozwalają określić całkowity, prognozowany koszt i porównać go z budżetem początkowym. Wskaźniki wykorzystania można mierzyć porównując rzeczywistą i określoną w budżecie liczbę przepracowanych godzin. Status transakcji dotyczących projektu lub kontraktu, które zostały uwzględnione w fakturach lub dla których można naliczyć należności, jest porównywany z ofertą projektu.

Zgodność operacyjna z oprogramowaniem Microsoft Project

Projekty można zintegrować z funkcjami tworzenia harmonogramów i zarządzania zasobami programu Microsoft Project Server. Rozszerza to możliwości zarządzania projektami poprzez pełne wykorzystanie platformy Microsoft. Dwukierunkowa zgodność operacyjna z oprogramowaniem Microsoft Project dotyczy projektów, działań, zadań i alokacji zasobów.

Tworzenie raportów

Wstępnie zdefiniowane kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) w kostce danych księgowych projektu ułatwiają śledzenie efektywności zarządzania projektem. Dostępne są standardowe raporty dotyczące rachunku wyników, wykorzystanych kosztów, alokacji płac, faktur z odroczonym terminem płatności, porównania kosztów rzeczywistych z określonymi w budżecie oraz przepływów środków pieniężnych.